100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Дейност

ДЕЙНОСТИ НА ССБ ЗА ХОРАТА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ

 

Националното общо събрание на пълномощниците и Управителният съвет на Съюза на слепите в България провеждат активна политика за създаване на условия за пълноценно социално включване на хората със зрителни проблеми.
Съгласно чл. 3 от Устава на организацията, главната цел на Сдружението е защитата на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания и интегрирането им в обществото.
В Съюза на слепите в България доброволно членуват лица, навършили осемнадесетгодишна възраст и с намалена работоспособност над 71 %, вследствие трайно увреждане на зрението, установено от ТЕЛК. Чрез шестнадесет регионални организации, обединяващи сто и шест териториални структури, ние извършваме многообразна дейност на територията на всички общини в страната.
Богатата и дългогодишна история на нашата организация по безспорен начин е доказала, че само обединени хората с нарушено зрение могат да ограничат дискриминационните практики в страната и да принудят държавата и общините да провеждат социална политика, повишаваща качеството на техния живот.


Съюзът на слепите в България активно работи в следните направления:

 

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ХОРАТА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ

 

На основание Закона за интеграция на хората с увреждания, с решение № 355/10.05.2012 г. на Министерски съвет Съюзът на слепите в България е признат за национално представителна организация на хора с увреждания. Нашето сдружение е член на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания - орган с консултативни функции към правителството. Негов председател е министърът на труда и социалната политика и правомощията му включват даването на становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове, които засягат правата на хората с увреждания и тяхната интеграция. В този орган за формиране на националната социална политика за хората със специфични възможности се осъществява сътрудничество между:
- държавата, представлявана от зам.-министрите на ведомствата, решаващи проблемите в тази област;
- национално представителните организации на и за хора с увреждания;
- национално представителните организации на работниците и служителите;
- национално представителните организации на работодателите;
- Националното сдружение на общините в Република България.

 

Съюзът на слепите в България активно участва при съгласуването на позициите на национално представителните организации на и за хора със специфични възможности по разглежданите въпроси в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Нашият представител изразява становища в защита на правата на хората с нарушено зрение.
Експерти на организацията годишно участват в десет до петнадесет работни групи, разработващи различни аспекти от политиката за интеграция на хората с увреждания.
Ръководството на Съюза на слепите в България системно се включва в заседанията на комисиите към Народното събрание при обсъждане на закони, отнасящи се до различни секторни политики за хора с увреждания. Ние провеждаме системни срещи с министри и зам.-министри с цел подобряване на нормативни актове от тяхната компетентност и за решаване на конкретни проблеми на хората с нарушено зрение. Ръководството на Съюза на слепите в България активно работи за прилагането в страната на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Наши експерти се включват в процеса за промяна на националното ни законодателство с цел адаптирането му към този международен договор. Ние участваме в национални и международни конференции, семинари, кръгли маси и други форуми, обсъждащи различни аспекти от политиката за хората със специфични възможности. Ползвайки своя национален авторитет и международни контакти, нашата организация събира информация за водещите европейски социални модели и практики и работи за прилагането им в България. Председателят на Съюза на слепите в България е член на Комитета по наблюдение на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” за периода 2007-2013 г. Той участва при разработването на референтната рамка за новия програмен период – 2014-2020 г.
Представители на нашите локални структури участват във функциониращите областни или общински съвети по проблемите
на хората с увреждания, решаващи въпроси в областта на:
- развитие на социалните услуги;
- качеството на местното здравеопазване и образование;
- достъпна архитектурна и транспортна среда;
- финансиране на проекти за художествено-творчески и спортни изяви и други.
Сдружението ни работи за изграждане на лоби в институциите по проблемите на хората с нарушено зрение. Ръководствата ни на всички нива провеждат регулярни срещи с народни представители, министри, кметове, общински съветници, с ръководителите на структурите на агенциите за социално подпомагане, за хората с увреждания, по заетостта и много други.
Съюзът на слепите в България предоставя богата и актуална информация на своите членове за правата на хората със зрителни проблеми и ги подкрепя в процеса на тяхната социална реализация. Нашето сдружение следи за недопускането на дискриминационни практики на база увреждане и при необходимост информира Комисията за защита от дискриминация, омбудсмана на Република България и други институции. Съюзът на слепите в България събира разнообразна статистическа информация за своите членове, включваща пол, възраст, образование, компютърни и езикови умения, потребност от социални услуги, мобилност, трудова заетост, умения за самостоятелен живот, желана посока за развитие на личността и други параметри, формиращи профила на нашите членове. Тя ни позволява периодично да извършваме различни анализи и ни подпомага при определянето на приоритетите на политиката на нашата организация.

 

СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОМОЩНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

 

Способността на човек, загубил зрение, да се интегрира в обществото е в пряка зависимост от ефективността на процеса на възстановяване на придобити и усвояване на нови умения за водене на самостоятелен живот.
Специалните помощно-технически средства допринасят за частична компенсация на дефицита на зрение. Социалната прехабилитация води до укрепване на психическото здраве, повишаване на самочувствието на незрящия и до увереност в собствените му възможности. Съюзът на слепите в България е създал и е допринесъл за функционирането на:
- Национален център за рехабилитация на слепи – Пловдив;
- Центрове за социална рехабилитация и интеграция за незрящи, работещи като делегирана държавна дейност към общините София, Сливен, Бургас, Варна, Добрич, Шумен и Тополовград;
- Центрове за социална рехабилитация и интеграция за незрящи в градовете Габрово, Русе и Перник, функциониращи като делегирана държавна дейност, на които управлението е възложено чрез конкурс на Съюза на слепите в България като доставчик на социални услуги.

 

Средногодишно от тези услуги се възползват повече от 1000 потребители със зрителни проблеми. Членовете на техните семейства също получават ценни консултации с цел изграждане на подкрепящи поведенчески модели, стимулиращи самостоятелния начин на живот на незрящите.

 

Специалните помощно-технически средства, които нашата организация предлага, са:
- плочи, шила и машини за писане на текст на брайл;
- бели бастуни и ултразвукови вибрационни очила за мобилност и ориентиране, опорни и четириопорни бастуни;
- средства за контрол и подпомагане на здравето – говорещи апарати за артериално налягане, термометри за телесна температура и кантари за телесно тегло;
- средства за отчитане на време – брайлови и говорещи часовници и будилници;
- измервателни уреди –линии, триъгълници, транспортири, сгъваеми и шивашки метри;
- уреди за бита – звуков сигнализатор за измерване на течности, говореща кухненска везна, говорещо разпознаващо устройство за цветове, мерни лъжички, звуков таймер, устройство за запис и разчитане на информация върху етикети, звуков детектор за светлина;
- тактилни игри за свободното време – шахмат, табла, домино, дама, морски шах, „Не се сърди, човече”.


Подробна информация можете да получите в модул „За вас”

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

 

Печатният орган на Съюза на слепите в България е списание „Зари”( http://www.zari-bg.net/). То е месечно и се издава в плоскопечатен, брайлов и аудиовариант. Списанието предоставя богата информация за:
- дейността на организацията;
- правата на хората с нарушено зрение;
- здравни консултации;
- постижения на хора без зрение;
- творби на слепи автори;
- спортни, културни и други събития.

 

Сдружението ни притежава специализирана печатница за издаване на следните шест профилирани брайлови списания:

Отпечатвани в 12 броя:

1. „Кръгозор” - научно-популярна тематика.
2. „Спортен преглед” – преглед на спортните събития в страната и чужбина.

 

Отпечатвани в 6 броя:

3. „Женски свят” – полезни съвети, новости и рецепти за домакинята, интимен свят и биографии на успели жени.
4. „Светулка” – съдържа стихове, приказки и друга подходяща информация за деца до десетгодишна възраст.
5. „Вариант” – полезна информация за тийнейджъри.
6. „Минерва” – за литература и култура.

 

Съюзът на слепите в България организира дейността на единственото в страната студио за запис на говорещи книги и списания. Те се произвеждат в аудиоформат (mp3). Сдружението ни разполага с фонд от над 6500 заглавия художествена и научна литература. Той се обогатява ежегодно със 140-160 нови заглавия.


Организацията издава следните месечни говорещи списания:


1. „Знание” – научно-популярно;
2. „Съвременност” – съдържа информация за живота на популярни личности, културни, спортни и светски събития;
3. „Наблюдател” – политико-икономическа тематика, включваща анализи и коментари;
4. „Литературен калейдоскоп” – предлага биографии на писатели и поети и техни творби;
5. „Домашен съветник” – полезни съвети за дома и кухнята;
6. „Булгаро есперантисто” – информационно издание за дейността на есперантисткото движение и творби на негови изявени дейци.


Голямото богатство от говорещи списания и книги се разпространява в страната чрез структурите на Съюза на слепите в България и центровете за социална рехабилитация и интеграция на незрящи.
Сдружението ни предоставя и следните информационни услуги:
- абонамент за лична фонобиблиотека, съдържащ 30 диска със 60-65 заглавия художествена литература;
- запис на любими заглавия по избор на читателя, включени в „Златния фонд”.

 

Отчитайки бързото развитие на съвременните информационни технологии, Съюзът на слепите в България полага грижи за развитието на компютърните знания на своите членове. Ние предоставяме безплатно компютърна програма-синтезатор за българска реч – SPEЕCHLAB 2.0. Тя се прикрепя към програма „екранен четец” от вида JAWS, NVDA или други подобни. Повече от 3000 членове на нашата организация имат ежедневен достъп до необятната информация в интернет мрежата.


ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

Сложният и многостранен процес на интеграция на хората със зрителни проблеми е завършен, когато се създадат условия, гарантиращи трудовата реализация на незрящите. Безработицата сред лицата с нарушено зрение в икономически активна възраст надхвърля 90 % . В настоящия момент Съюзът на слепите в България управлява 5 търговски дружества, които, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, имат статут на специализирани предприятия и са вписани в регистъра на Агенцията за хората с увреждания. В тях работят 250 работници и служители, от които 100 с нарушено зрение и 10 с друг вид увреждане. Предоставяме кратка информация за производствения профил на специализираните предприятия:

1. „Успех Филтър ССБ” ЕООД – София:
- филтри за двигатели с вътрешно горене – маслени и въздушни;
- филтри за вентилационни и климатични инсталации с различна степен на пречистване на въздуха.

2. „Успех Металкап ССБ” ЕООД – Плевен:
- капачки за консервната промишленост „Туист оф”.

3. „Успех Металпринт ССБ” ЕООД – Шумен:

- лакиране и литографиране на електролитно покалаена и алуминиева ламарина.

 

4. „Успех Елком ССБ” ЕООД – Варна:

- електроинсталационни изделия за бита и строителството.

 

5. „Успех Холдинг ССБ” ЕООД – клон Дряново:

- електроинсталационни изделия за бита и строителството.

 

Ръководството на Съюза на слепите в България полага големи усилия за реализиране на заложените мерки в дългосрочната Стратегия за заетост на хората с увреждания (2011-2020 г.), приета от Министерски съвет. Ние се стремим да бъдат създадени условия за заетост на хората с нарушено зрение в обичайна икономическа среда. Системно се сблъскваме с наслоени негативни стереотипи и трябва да преодоляваме недоверието на работодателите към възможностите на хората със сензорен дефицит. Организацията ни следи всички програми, създаващи икономически стимули за фирми, наели хора с увреждания. Средногодишно успяваме да осигурим работа на 20-30 наши членове по националната програма за заетост. Съюзът на слепите в България предоставя информация на своите членове и работодателите за програмите на Агенцията за хората с увреждания за развитие на самостоятелен бизнес и за създаване на подходящо работно място за хора със специфични възможности. Ние активно работим за професионалното ориентиране на хората с нарушено зрение и за популяризирането на техните възможности. Нашето сдружение системно полага усилие за промяна на обществените нагласи към трудовия потенциал на хората със зрителни проблеми и за създаване на условия за трудовата им реализация.


ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО, СПОРТ, ТУРИЗЪМ И
КУЛТУРОТЕРАПИЯ

 

Публичните изяви на хората със зрителни проблеми в областта на изкуството и спорта са мощно средство за интеграцията им в обществото. Те създават мотивация за личностното им развитие, повишават конкурентоспособността им и допринасят за изграждането на устойчив стремеж към достоен живот.
С певческо и инструментално изкуство, системно и активно, се занимават повече от триста наши членове. Те участват средногодишно в 100-130 регионални и национални концерти, конкурси и фестивали. Много от изпълнителите са лауреати на високи награди.
Спортът привлича над 1000 души с нарушено зрение, които се включват в различни мероприятия, организирани от нашето сдружение, спортните клубове и федерацията „Спорт за хора със зрителни увреждания”. В различните походи и екскурзии до културно-исторически обекти и природни забележителности вземат участие над 3500 членове на организацията.
Представяме ви информация за художествено-творческата и спортно-туристическа дейност:

 

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ СОФИЯ

 

Художествено творчество:
- вокална група за стари градски песни „Люлин”;
- вокална група за поп и рок музика „Феникс”;
- естраден състав „Веселите момчета”;
- самодейна фолклорна група „Граовски свят” Перник;
- състави за спортни и народни танци;
- индивидуални изпълнители.
Развивани спортове:
- голбал;
- шахмат;
- спортна табла;
- шоудаун (тенис на маса);
- стрелба с лък;
- спортен риболов;
- гребане;
- спортни и народни танци.

 

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ВАРНА

 

Художествено творчество:
- женски народен хор за обработен фолклор;
- оркестър за народна музика „Спектър”;
- вокална група за градски и популярни песни „Еделвайс”;
- състав за художествено слово;
- смесена фолклорна група „Светлина” Добрич;
- дуети и индивидуални изпълнители;
Развивани спортове:
- шахмат;
- спортна табла;
- спортен риболов;
- канадска борба.

 

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛОВДИВ

 

Художествено творчество:
- смесен състав „Тракийски цвят”;
- дует „Настроение”;
- индивидуални изпълнители.

Развивани спортове:
- шахмат;
- спортна табла;
- канадска борба;
- спортен риболов.

 

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ДРЯНОВО

 

Художествено творчество:
- дамска вокална група „Росна китка”;
- дамска вокална група „Перуника” Горна Оряховица;
- индивидуални изпълнители.

Развивани спортове:
- шахмат;
- спортна табла;
- канадска борба;
- спортен риболов.

 

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА

 

Художествено творчество:
- състав за художествено слово – Стара Загора;
- състав за художествено слово – Харманли;
- група за автентичен фолклор „Хасковски бисери”;
- група за стари градски песни „Романтика” Хасково;
- група за народно пеене „Шанс” Чирпан.

Развивани спортове:
- шахмат;
- спортна табла;
- спортен риболов.

 

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД

 

Развивани спортове:
- шахмат;
- спортна табла;
- спортен риболов;
- канадска борба.

 

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ

 

Художествено творчество:
- мъжка фолклорна група;
- индивидуални изпълнители.

Развивани спортове:

- шахмат;
- спортна табла;
- канадска борба;
- спортен риболов.

 

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ СМОЛЯН

 

Художествено творчество:

- група за автентични родопски песни;
- индивидуални изпълнители.

Развивани спортове:
- шахмат;
- спортна табла;
- канадска борба;
- спортен риболов.

 

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪРДЖАЛИ

 

Художествено творчество:

- фолклорна група „Родопи”;
- дуети и индивидуални изпълнители.

Развивани спортове:

- шахмат;
- спортна табла;
- канадска борба;
- спортен риболов.

 

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ СЛИВЕН

 

Художествено творчество:

- индивидуални изпълнители.

Развивани спортове:
- шахмат;
- спортна табла;
- спортен риболов.

 

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ БУРГАС

 

Художествено творчество:
- смесена вокална група „Настроение”;
- танцова група „Чайка”.

Развивани спортове:
- шахмат;
- спортна табла;
- канадска борба;
- лека атлетика.

 

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ШУМЕН


Художествено творчество:

- индивидуални изпълнители.

Развивани спортове:
- шахмат;
- спортна табла;
- канадска борба;
- спортен риболов.

 

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛЕВЕН

 

Художествено творчество:

- индивидуални изпълнители.

Развивани спортове:

- шахмат;
- спортна табла;
- канадска борба;
- спортен риболов.

 

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ МОНТАНА

 

Развивани спортове:

- шахмат;
- спортна табла;
- канадска борба;
- спортен риболов.

 

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ СИЛИСТРА

 

Художествено творчество:

- индивидуални изпълнители.

Развивани спортове:

- шахмат;
- спортна табла;
- канадска борба;
- спортен риболов.


РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ РУСЕ

 

Развивани спортове:

- шахмат;
- спортна табла;
- канадска борба;
- спортен риболов.

 

С цел развитие на спорта за хората със зрителни проблеми Съюзът на слепите в България подкрепи, организационно и финансово, създаването на спортни клубове в градовете с по-голяма концентрация на незрящи. През 2013 година функционират 24 спортни клуба за интеграция на хората със зрителни увреждания, включително и в СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл” София и „Професор Иван Шишманов” Варна. Те са обединени във Федерация „Спорт за хората със зрителни увреждания”. Организацията ни планира и провежда многобройни съвместни спортни мероприятия.

 

Нашите регионални и териториални организации отделят голямо внимание на културотерапията като средство за развитие на личността и осмисляне на свободното време.
Ние организираме групови посещения на театри, концерти и музеи. При запознаване с културно-исторически паметници, ползвайки сравнително описателни и тактилни способи, даваме възможност на нашите членове да обогатят своите знания и да придобият по-пълна представа за заобикалящата ги действителност. Нашите активисти по места представят на членовете ни регионални традиции и обичаи. Те провеждат литературни четения и здравни беседи. Клубовете ни за интеграция на хората със зрителни увреждания са средища за социални контакти в общността и организират чествания на национални и религиозни празници, юбилеи на организациите, честване на рождени дни и други радостни събития.

 

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ПОЧИВНО ДЕЛО

 

На основание чл. 44 от Закона за интеграция на хората с увреждания и чл. 52 от Правилника за неговото приложение на Съюза на слепите в България е възложено от държавата да предоставя целева помощ за придружител на лица с намалена работоспособност над 90 %, вследствие загуба на зрение. Тя е в размер до 10 часа годишно, по пет лева на час.
Правоимащото лице попълва молба-декларация и представя служебна бележка за посещенията си в различни институции, които са наложили ползването на придружител. Средногодишно нашето сдружение предоставя целевата помощ на 10 000 - 11 000 човека с нарушено зрение, отговарящи на условията, посочени в нормативните документи.
Отчитайки тежкото материално положение на членовете на организацията, ССБ ежегодно отделя от бюджета си средства за парични помощи, като редът и условията са определени във вътрешносъюзен нормативен документ. Средногодишно подпомагаме 900 - 1100 наши членове. Структурите ни в страната полагат усилия за осигуряване на помощи в натура – хранителни продукти, лекарства, дрехи и други. От този вид услуга се възползват над 5000 граждани със зрителни увреждания. Съюзът на слепите в България има сключен договор с Българската хранителна банка и на този етап осигурява продукти за членовете си, които живеят в София. Ние изплащаме стипендии на повече от 100 души, учещи се в колежи и висши учебни заведения. Предоставяме им безплатно необходимата за образователния процес хартия за писане на брайл. По предложение на учениците и студентите в студиото за говорещи книги записваме учебна литература.
Нашето сдружение заплаща хонорари на зрящи сътрудници, които подпомагат съюзни членове, работещи в областта на науката, в държавни и общински институции и други. Ръководствата на регионалните и териториалните ни организации подпомагат незрящите при настаняване в социални домове, включване в домашен патронаж, осигуряване на социални или лични асистенти.
С цел създаване на подходящи условия за възстановяване на физическото и психическо здраве на хората с нарушено зрение Съюзът на слепите в България стопанисва и управлява рехабилитационни бази в Шипковски минерални бани - община Троян, Дряново и Обзор. В тях почиват годишно повече от 1000 членове на нашето сдружение. Ние създаваме необходимата организация за групов отдих на незрящите в различни санаториуми в страната.

 

ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА, ТРАНСПОРТНА И
КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА

 

Съюзът на слепите в България активно работи за прилагането на Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (1.07.2009 г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Периодично наши активисти обхождат населените места и определят необходимите мерки за подобряване на достъпността на архитектурната и транспортната среда. Ние настояваме пред общините за:
- монтиране на озвучители на светофарите и зумери за звукова индикация на входовете на институциите;
- контрастно цветово маркиране на кръстовищата и стълбищата;
- монтиране на ограничители на скоростта, обозначителен знак за преминаване на хора с увреждания и водещи перила;
- полагане на тактилни настилки, маркиращи края на тротоари, рампите на метростанции и други места, свързани с придвижването на хората със зрителни проблеми;
- монтиране на говорещи устройства на спирки и транспортни средства, предоставящи информация за номер на транспортната линия, време на пристигане, настояща и следваща спирка;
- поставяне на подходящи места в транспортното средство на уголемени табели с номера на линията;
- изграждане на рампи за достъп на инвалидни колички.Съюзът на слепите в България работи за прилагането на Закона за електронното управление и Наредбата за електронните административни услуги. Ние създаваме работни групи, които преценяват степента на достъпност на сайтовете на различни институции. Те правят предложения за усъвършенстването им с цел облекченото ползване на информацията в тях от хора с нарушено зрение.

 

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

Съюзът на слепите в България е сред създателите на Националния съвет на организациите на хората с увреждания в България. В това сдружение освен нас членуват Съюзът на инвалидите в България, Съюзът на глухите в България, Националната асоциация на сляпо-глухите в България, Българската асоциация на лицата с интелектуални затруднения, Националният център за социална рехабилитация, Асоциацията на родителите на деца с увредено зрение, Асоциацията на родителите на деца с увреден слух, Асоциация „Национален съюз на кооперациите на инвалидите”, Националната федерация на работодателите на инвалиди и Националният алианс за социална отговорност. Нашият председател е зам.-председател и член на управителния съвет на тази организация.
Съюзът на слепите в България активно партнира с национално представителните организации на и за хора с увреждания и с други граждански сдружения, работещи в областта на интеграцията на хората със специфични възможности.
Ние членуваме и в:
- Световния съюз на слепите;
- Европейския съюз на слепите;
- Европейския форум на хората с увреждания;
- Балканския съвет на националните организации на слепите;
- Международната федерация за брайлов шахмат.

 

Днес в комисиите към Борда на Европейския съюз на слепите работят следните наши представители:
- Комисия за връзки с Европейския съюз – Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България;
- Комисия по правата на хората със зрителни увреждания – Емил Узунов, председател на Контролния съвет на Съюза на слепите в България.
- Направляваща група на жените със зрителни увреждания- Галина Кръстева- член на Сдружението.

 

П Р О Е К Т Н А Д Е Й Н О С Т

 

С цел разширяване дейността на Сдружението ни и гарантиране на устойчивото му развитие, експерти на Съюза на слепите в България системно разработват проекти . Поради своят иновативен характер много често те са одобрявани от донорските организации. Ние успешно сме изпълнявали проекти финансирани от :
- Оперативна програма „Административен капацитет”;
- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
- Трансгранични програми;
- Агенция за хората с увреждания;
- Световната банка;
- Общините и други.
Предвидените мероприятия надграждат дейността на нашата организация и допринасят нашите членове да бъдат изведени от социалната изолация и интегрирани в обществото.АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТСъюзът на слепите в България разполага с необходимата материална база за извършване на своята дейност.
Централният ни офис в София и тези на 16-те регионални организации са обзаведени с подходящо оборудване и офис техника. Нашите 106 териториални структури извършват своята дейност в областта на интеграцията на хората с нарушено зрение в клубове предоставени за безвъзмездно ползване от общините.
Организацията ни реализира своята многообразна дейност с 59 щатни и 225 хоноровани работници и служители. Сдружението ни разчита на системната подкрепа на повече от 700 доброволци в страната.


Съюзът на слепите в България в продължение на повече от 90 години обединява знанията и енергията на хиляди български граждани с тежки и трайни зрителни проблеми. Нашето сдружение е в авангарда на организациите, защитаващи правата на хората с увреждания. Ние сме генератор на нови идеи за решаването на проблемите на хората с нарушено зрение и активно работим за създаването на условия за пълноценното им социално включване.

 

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа